ماهر محمد نافذ محمد الدجاني ماهر محمد نافذ محمد الدجاني
Name: ماهر محمد نافذ محمد الدجاني
Name Arabic: ماهر محمد نافذ محمد الدجاني
Phone Number: (06) 5696976
Email:
Website: www.dajaniagri.com
Governate:
Area Info:
Governate Arabic:
Area Arabic:
Category English:
Category Arabic: قطاعات اخرى (استشارات / استثمارات /خدمات )
SubCategory Arabic: خدمات زراعية-وكلاء فبارك-اشتال ونباتات-تنسيق حدائق-
SubCategory English: Leave a comment
Commenter's name
(Your Name)
Comment Subject
Comment Body